Black Friday -50% na wszystko


Już za

Regulamin aplikacji mobilnej G-wall

REGULAMIN:

Regulamin aplikacji mobilnej G-wall

§1. Definicje

 1. Uczestnik - oznacza osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia, korzystającą na warunkach określonych w Programie ze sprzętu treningowego marki Gipara Fitness.

 2. Organizator – oznacza przedsiębiorcę IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000367238, NIP: 7010264454, REGON: 142621752, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości), będącego producentem sprzętu treningowego marki Gipara Fitness, właścicielem Aplikacji oraz administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby związane z udziałem w Programie.

 3. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną o nazwie G-wall, służącą do obsługi Programu, którą Uczestnik może pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu końcowym z dostępem do Internetu. Aplikacja posiadam dostęp otwarty dla wszystkich, ale również posiada poziom Premium dla klientów marki Gipara Fitness.

 4. Program - oznacza różnorodne treningi z wykorzystaniem akcesoriów marki Gipara Fitness. Treningi mają zmienny czas, stopień trudności, akcesorium oraz partię na którą trenujesz. Program treningowy z Iron pump set, space set oraz bramą treningową dostępne są dla klientów, którzy zakupili dane akcesorium.

 5. Premium - oznacza dostęp do wszytskich treningów w aplikacji Gwall, po wykupieniu substrybcji miesięcznej w kwocie 19,90 lub zakup wybranych akcesoriów. Klient przy zakupie wybranych akceosirów otrzymuje kod którzy odblokowuje dostep do wszystkich treningów. Dla produktu brama Gwall pełny dostęp jest na 12 miesięcy, dla Iron pump set pełny dostep jest 6 miesięcy, dla Space Set pełny dostęp jest na 3 miesiące.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, dbanie o sylwetkę oraz prawidłowe wykonywanie ćwiczeń poprzez przedstawienie możliwości treningowych bramy G-wall i akcesoriów treningowych.

 2. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 3. Przystąpienie do Programu podstawowego i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Przystapienie do premium wymaga zakupu subskrybcji miesięcznej lub kodu dostepu od właściciela. 

 

§ 3. Warunki przystąpienia do programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest pobranie Aplikacji i zainstalowanie jej na urządzeniu końcowym Uczestnika i zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, której Uczestnik akceptuje w momencie ściągnięcia aplikacji

 

§ 4. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Niniejszy paragraf określa z warunki, na jakich Uczestnik może korzystać z Aplikacji przeznaczonej na urządzenia z systemem iOS i Android, stanowiąc równocześnie regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)

 2. Dystrybutorem Aplikacji jest spółka pod firmą Organizator (dalej także „Dystrybutor Aplikacji”).

 3. Z Aplikacji korzystać mogą Uczestnicy Programu organizowanego przez Dystrybutora Aplikacji (Organizatora).

 4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego (smartphone, tablet itp.) z dostępem do Internetu. Koszty połączenia z Internetem obciążają Uczestnika, stosownie do umów zawartych przez Uczestnika z operatorem telekomunikacyjnym.

 5. Do prawidłowego i efektywnego korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego co najmniej z systemem operacyjnym iOS w wersji 13.0 albo Android w wersji 5.1.

 6. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android). Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w zadaniu poprzedzającym stanowi naruszenie Regulaminu.

 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na:

- umożliwianiu Uczestnikowi treningu z akcesoriami Gipara fitness oraz bramą G-wall,

- umożliwianiu wyboru treningu ze względu na czas, poziom zaawansowania, partię ciała.

- podsumowuje trening uczestnika

 1. Pobranie i korzystanie podstawowe z Aplikacji jest nieodpłatne. Wersja premium wymaga zakupu subskrybcji miesięcznej lub udostepnienia kodu dostepu od właścieciela aplikacji.

 2. Aplikacja oraz wszelkie dostępne w niej materiały i informacje oraz układ prezentowanych treści, w tym logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw Dystrybutora Aplikacji lub jego partnerów, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez Uczestnika w sposób inny aniżeli wynikający z postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Aby móc korzystać z funkcjonalności Aplikacji, Uczestnik powinien dokonać uprzednio ściągnięcia aplikacji G-wall. W trakcie pierwszego uruchomienia Aplikacji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu

 4. Uruchomienie i ściągnięcie Aplikacji jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

 5. Uczestnik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz Dystrybutora Aplikacji, a także z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, jak i w zakresie dozwolonego użytku wynikającego z niniejszego Regulaminu.

 6. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestnika w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

 1. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik dopuszcza się działań uznanych za zabronione przez niniejszy Regulamin, Dystrybutor Aplikacji może podjąć wszelkie przewidziane prawem środki, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Uczestnika z Aplikacji.

 2. Uczestnik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z urządzenia mobilnego.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. o prowadzenie konta Uczestnika w Aplikacji oraz zapewnienie dostępu do funkcjonalności Aplikacji, może zostać wypowiedziana przez Uczestnika w każdym czasie poprzez przesłanie przez Uczestnika wypowiedzenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: gipara.com, lub poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora: biuro@gipara.com, a także poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres pocztowy: ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg.

 4. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w ust. 17, konto Uczestnika zostanie zablokowane przez Dystrybutora Aplikacji w terminie do 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika.

 5. W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą Aplikacji. Dystrybutor Aplikacji nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji, jeśli Uczestnik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu aktualizacji udostępnionej przez Dystrybutora Aplikacji.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Organizator (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni; dalej również „Administrator”) informuję, że jest Administratorem - w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej „RODO”) - w odniesieniu do danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby związane z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zapewnieniem Uczestnikom dostępu do funkcjonalności Aplikacji na potrzeby związane z realizacją Programu).

 2. Uczestnik może skontaktować z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych wysyłając korespondencję na adres pocztowy: ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg, a także pod następującym adresem e-mail: biuro@gipara.com.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu:

- wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której świadczona jest usługa prowadzenia konta Uczestnika w Aplikacji oraz usługa polegająca na zapewnienia Uczestnikowi dostępu do funkcjonalności Aplikacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w którym bierze udział Uczestnik (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - taki obowiązek dotyczyć może w szczególności przechowywania dowodów księgowych, na zasadach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.),

- w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które Administrator uznaje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach:

- statystycznych i analitycznych, np. doboru usług do potrzeb Uczestnika; optymalizacji produktów i usług na podstawie uwag na ich temat, zainteresowania Uczestnika, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp.,

- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów,

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z Programu,

- badania satysfakcji Uczestnika i określania jakości obsługi Administratora,

- oferowania Uczestnikowi produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika za pomocą profilowania.

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym:

- firmom księgowym,

- firmom prawniczym,

- firmom informatycznym,

- likwidatorom szkód z firm ubezpieczeniowych,

- agencjom marketingowym,

- firmom windykacyjnym,

- agentom rozliczeniowym zajmującym się obsługą płatności bezgotówkowych, realizowanych przez Internet,

- firmom kurierskim i pocztowym,

- innym dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające realizację Programu, niezależnym odbiorcom:

- partnerom handlowym, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,

- partnerom handlowym Administratora w Programie, w którym bierze udział Uczestnik.

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędnych do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, przy czym:

- dane osobowe pozyskane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a po jego upływie do czasu wypowiedzenia tej umowy przez Uczestnika lub uznania przez Administratora, że cel, dla którego dane zostały pozyskane, się zdezaktualizował,

- dane osobowe pozyskane w celu organizacji i przeprowadzenia Programu przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a po jego upływie przez okres do końca roku kalendarzowego, w którym Program się zakończy, chyba że wcześniej Uczestnik odwoła udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub Administrator uzna, że cel ten się zdezaktualizował,

- dane osobowe pozyskane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane będą przez czas trwania Programu, a odpowiednio także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą wyniknąć z Programu,

- dane osobowe pozyskane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług Administratora przetwarzane będą do czasu, aż Uczestnik zgłosi swój sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu, a jeżeli Administrator przetwarzał dane na podstawie tzw. zgody marketingowej lub na podstawie innej wymaganej przepisami prawa odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych - do czasu odwołania tej zgody lub do momentu ustalenia przez Administratora, że cel, w którym zgoda była odbierana, się zdezaktualizował,

- dane pozyskane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administrator przetwarzał będzie przez czas trwania Programu, a po jego upływie, dane przetwarzane będą - w przypadku, gdy będzie to miało zastosowanie do danego Uczestnika - przez wymagany przepisami okres przechowywania dowodów księgowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości).

 

Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania przez Administratora,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator informuje, że odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Podanie danych osobowych w celu:

- zawarcia umowy o prowadzenie konta uczestnika w Aplikacji, a także organizacji i przeprowadzenia Programu - jest warunkiem wzięcia udziału przez Uczestnika w Programie; jeżeli Uczestnik nie poda swoich danych osobowych w tym celu, nie będzie on mógł wziąć udziału w Programie,

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, realizowanego drogą elektroniczną lub telefonicznie - jest dobrowolne; Uczestnik może odmówić podania danych osobowych w tym celu, co nie wpływa jednak na możliwość przystąpienia do Programu; brak zgody uniemożliwi jednak Administratorowi wysłanie Uczestnikowi informacji handlowych wymienionymi kanałami komunikacji.

 1. Administrator informuje, że w Aplikacji stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Uczestnika z Aplikacji zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Uczestnika (np. smartfonu, tabletu).

 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Aplikacji na urządzeniu końcowym Uczestnika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Uczestnika przez Administratora.

 3. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

- zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym,

- weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

- statystycznym.

 1. Uczestnik może w dowolnym momencie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, na zasadach opisanych przez operatora danej przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.

 

§ 6. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika jakichkolwiek niezgodności innych nieprawidłowości związanych z realizacją Programu lub działaniem Aplikacji, Uczestnik może złożyć reklamację w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@gipara.com.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, a odpowiedzi udzielane na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Programie.


 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie będą naruszać jakichkolwiek praw nabytych uprzednio przez Uczestnika.

 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym pozostanie to bez wpływu na prawa nabyte uprzednio przez Uczestników.

 3. Regulamin Programu obowiązuje od dnia 01.11.2020

Nie przegap nowości lub promocji! Zapisz się do newslettera!

Administratorem Twoich danych osobowych jest IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, adres do doręczeń: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania Twoich danych osobowych oraz praw przysługujących Ci w związku z tym przetwarzaniem zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl, PayPo lub Paypal