Black Friday -50% na wszystko


Już za

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Gipara

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gipara.com oraz warunki sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, warunki Umowy sprzedaży, zasady zwrotu Towarów, odstąpienia od Umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gipara.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Informacja o cenie produktu podana jest na stronie www.gipara.com. Po złożeniu zamówienia, cena ta nie ulegnie zmianie pomimo zaistnienia zmian cen w Sklepie.
 7. Ze sprzedawcą można skontaktować się w następujący sposób:
  a. Adres pocztowy: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg;
  b. E-mail: biuro@gipara.com;
  c. Nr telefonu: (+48) 730 300 463 - w godzinach od 9:00 do 17:00 (poniedziałek-piątek 9:00-17:00, z wyłączniem dni ustawowo wolnych od pracy);
  d. Za pośrednictwem formularza kontaktu lub Chat'u na stronie Sklepu Internetowego, który jest dostępny w godzinach pracy biura Sprzedawcy (poniedziałek-piątek 9:00-17:00, z wyłączniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawca - oznacza przedsiębiorcę świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługi przewozowe lub pocztowe usługi kurierskie, związane z realizacją Umowy;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi zarządzenie danymi osobowymi, składanie Zamówień oraz monitorowanie statusu realizacji tych Zamówień;
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.gipara.com oraz warunki Umowy sprzedaży Towarów, zawieranej za pośrednictwem Sklepu; W zakresie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi „regulamin”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 9. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.gipara.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 10. Towar - oznacza rzecz ruchomą, oferowaną przez Sprzedawcę do sprzedaży Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Umowa sprzedaży / Umowa - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która stanowi równocześnie umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Warunki Umowy określają każdorazowo łącznie Regulamin oraz treść Zamówienia;
 12. Umowa o prowadzenie Konta Klienta - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu Internetowego a Klientem, której przedmiotem jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego w celach związanych ze złożeniem oraz realizacją Zamówienia
 13. Zamówienie - oznacza złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia Umowy o treści zgodnej z zaznaczonymi przez Klienta opcjami wyboru, dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego, oraz warunkami Regulaminu;
 14. Właściciel Sklepu/Sprzedawca – właścicielem sklepu internetowego Gipara działającym pod adresem www.gipara.com, jest IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-586 Gdynia, NIP: 701-026-44-54, REGON: 142621752, kapitał zakładowy w kwocie 100 000,00 zł (w całości wpłacony), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000367238.

 

III. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego (urządzenie końcowe) z dostępem do sieci Internet;
  b) posiadanie w urządzeniu elektronicznym przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox wersja minimum 24.0 lub nowszej, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej, MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej, która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami przeglądarek wymienionymi powyżej;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  d) minimalna zalecana rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego - 1024 x 768 pikseli.
 2. Zważywszy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby do tego nieuprawnione, dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się, aby urządzenie elektroniczne Klienta posiadało również:
  a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapełnić Klientom bezpieczeństwo danych udostępnianych w Koncie Klienta oraz aby Sklep Internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

 

IV. Treści zamieszczane na stronie Sklepu Internetowego

 1. Treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w tym znaki towarowe, logotypy, ikony, teksty, grafiki, fotografie, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, grafiki, oprogramowanie, wzorce umów i formularzy mogą być chronione prawami autorskimi, prawami osobistymi, prawami do baz danych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chroniącymi własność intelektualną, przysługującymi Sprzedawcy, licencjodawcy lub innym podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Żaden element strony Sklepu Internetowego lub treści na nim umieszczone nie mogą być - bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy - kopiowane, rozpowszechnianie, przesyłane, wyświetlane, wykonywane, reprodukowane lub publikowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Klient ma prawo oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek, to jest do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.
 4. Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa wymienione w ust. 1-3 powyżej.
 5. Korzystając z funkcjonalności strony Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się:
  a) postępować w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  b) postępować zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  c) nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o bezprawnym charakterze,
  d) powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie strony Sklepu Internetowego,
  e) powstrzymywać się od wszelkiej działalności mogącej naruszyć uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może umożliwić Klientom publikowanie opinii o Towarach,  jednakże Sprzedawca w żadnym przypadku nie zapewnia, aby opinie publikowane w Sklepie Internetowym przez Klientów pochodziły od konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli.

 

V. Przedmiot sprzedaży

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom możliwość zakupu Towarów, znajdujących się w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Umowie.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest przenieść na Klienta własność zakupionych Towarów oraz dostarczyć Klientowi (wydać) Towar bez wad.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i kosztów dostawy Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym oraz do jego odebrania.
 4. Sprzedawca zastrzega, że Towary zamówione przez Klienta pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich kosztów wynikających z tytułu zawartej Umowy, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać Towaru przed nabyciem do niego prawa własności.
 5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, chyba że co innego wynika z opisu zamieszczonego przez Sprzedawcę dla danego egzemplarza Towaru. 

 

VI. Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczna usługi umożliwiające założenie oraz korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. 
 3. Rejestracja jest nieodpłatna. 
 4. Jeżeli Klient dokonał już wcześniej rejestracji, zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 poniżej, klika w opcję „ZALOGUJ SIĘ”, po czym wpisuje adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji oraz klika w pole „ZALOGUJ SIĘ”, przekierowujące bezpośrednio na stronę Sklepu Internetowego.
 5. W celu rejestracji Klient wchodzi na stronę Sklepu Internetowego i po wybraniu odpowiedniej opcji wypełnia formularz rejestracyjny, wpisując dane osobowe oraz e-mail, hasło, potwierdzenie hasła oraz numer telefonu.
 6. Po podaniu wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w stosowne pole wyboru znajdujące się obok tego oświadczenia oraz klika w opcję „ZAREJESTRUJ”. Na podstronie z formularzem rejestracyjnym Klient może również zapoznać się z Polityką Prywatności Sprzedawcy, klikając w znajdujący się tam link przekierowujący (hiperłącze).
 7. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji, system informatyczny potwierdza utworzenie Konta Klienta, wyświetlając stosowny komunikat na podstronie rejestracji oraz automatycznie przekierowuje na stronę Sklepu Internetowego, gdzie można złożyć lub dokończyć Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. W przypadku, gdy którakolwiek z danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, zostanie wpisana przez Klienta w sposób nieprawidłowy, system wyświetli stosowny komunikat określający brakujące lub niepoprawne dane, które Klient będzie musiał poprawić lub uzupełnić w celu dokończenia rejestracji.
 9. Założenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
  a) składanie Zamówień,
  b) monitorowanie dokonywanych Zamówień,
  c) śledzenie statusu realizacji Zamówień,
  d) poprawianie i aktualizowanie danych Klienta,
  e) zmianę hasła.
 10. Z chwilą dokonania rejestracji przez Klienta, Klient zawiera równocześnie ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego poprzez Konto Klienta. Umowa ta jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony.

 

VII. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w Regulaminie. Zamówienia można składać bez logowania, jak i po zalogowaniu do Konta Klienta.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient wchodzi na stronę internetową www.gipara.com, dokonuje wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem liczby sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej. 
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Klient wybiera z dostępnych opcji sposób wysyłki oraz rodzaj płatności.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) numeru zamówienia, b) przedmiotu zamówienia, c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, e) wybranego sposobu dostawy, f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może też opcjonalnie zaznaczyć, że chce otrzymać fakturę, klikając w stosowną opcję wyboru, oraz wpisując numer NIP i dane firmy, jak również wpisać kod kuponu, uprawniający go do zniżki przy zakupie Towaru (wyłącznie jednego kodu kuponu – kupony w ramach Zamówienia [kwotowe lub procentowe] nie sumują się).
 6. Akcesoria dodawane do Zamówienia w formie gratisu nie podlegają późniejszym reklamacjom.
 7. Po dokonaniu czynności, o których mowa ust. 2 - 5 powyżej, Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w przycisk wyboru, znajdujący się obok oświadczenia o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin sklepu”, a następnie klika w pole „Zamawiam i płacę”. Klient może również opcjonalnie wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, klikając w pole wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu.
 8. Kliknięcie przez Klienta w przycisk „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy wiążącej oferty zakupu Towaru, na warunkach określonych przez Klienta w Zamówieniu. Następnie na stronie Sklepu Internetowego wyświetli się komunikat o złożeniu Zamówienia. Opcjonalnie, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności „z góry”, Klient zostanie w kolejnym kroku przekierowany na stronę Operatora Płatności, gdzie postępując zgodnie z wyświetlającymi się wskazówkami ma możliwość zapłacić za zamówiony Towar. Sprzedawca zastrzega przy tym, że nieukończenie przez Klienta procesu płatności za pośrednictwem strony Operatora Płatności, nie ma wpływu na związanie Klienta złożonym Zamówieniem.
 9. Sprzedawca, po zweryfikowaniu Zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności Towaru, potwierdza jego otrzymanie, przesyłając na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji lub złożonego Zamówienia (w przypadku braku rejestracji) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcia oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia przez strony wiążącej Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z Zamówieniem (np. brakiem Towaru w magazynie), stwierdzonych przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia albo złożenia Klientowi nowej oferty, do zaakceptowania/bądź odrzucania przez Klienta, zamiast wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie pierwotnego Zamówienia Klienta. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia albo Klient nie zgodzi się na nową ofertę zaproponowaną przez Sprzedawcę Umowa nie zostaje zawarta. W tym przypadku - jeżeli Klient wybrał płatność „z góry” i uregulował ją już za pośrednictwem strony Operatora Płatności - Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi pobrane środki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Towar, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 

VIII. Ceny i metoda płatności. Faktura/paragon

 1. Ceny Towarów podane są w trzech walutach: polski złoty, euro, dolar amerykański i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku opcji "dostawa gratis", koszty wysyłki nie są naliczane.
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, usunięcia Towarów z oferty lub wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian w każdym czasie, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
  a) w systemie przelewy24: szybkim przelewem bankowym on-line, przez wygenerowanie blankietu przelewu (płatność gotówkowa), metodą PayPo, ratami,
  b) w systemie PayPal,
  c) gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru Towaru (płatność przy odbiorze) Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.
 5. Cena Towaru jest wiążąca od momentu złożenia Sprzedawcy Zamówienia przez Klienta. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, cena Towaru nie może ulec zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen Towarów w Sklepie Internetowym w trakcie, jak i po realizacji tego Zamówienia.
 6. Sprzedawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania ceny Towaru na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji o czym Sprzedawca informuje Klienta w odniesieniu do danego Towaru przez złożeniem Zamówienia.
 7. Dowód zakupu Towaru jest wystawiany i dołączany przez Sprzedawcę do każdej przesyłki. Po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa zmiana danych nabywcy Towaru na inne niż dane Klienta wskazane w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, Klient może zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia dokumentów sprzedaży, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@gipara.com lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do czasu otrzymania pełnej zapłaty za zamówiony Towar.

 

IX. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
 2. Termin realizacji dostawy podany przy Towarze jest liczony od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności na konto bankowe. Standardowy czas dostawy zamówień na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych (za wyjątkiem produktów produkowanych na zamówienie). Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez Dostawcę. 
 3. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta, Klient powinien sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności Dostawcy. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez przedstawiciela Dostawcy i Klienta. 

 

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy [IMG S.A., Strażnicza 1, 82-300 Elbląg] lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: biuro@gipara.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru i odesłanie go na adres: IMG S.A., Strażnicza 1, 82-300 Elbląg wraz z wypełnionym formularzem (po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu chęci zwrotu towaru na adres biuro@gipara.com). Zwracany towar musi zostać zwrócony w fabrycznym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu (faktura VAT lub nr zamówienia). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Po należytym sprawdzeniu towaru, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni. Koszt przesyłki Towaru do Sprzedawcy poniesiony przez Klienta jest bezzwrotny.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

XI. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi, będącemu Konsumentem oraz będącemu Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, Towar zgodny z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej;
  b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 do ust. 13 powyżej;
  c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 8 do ust. 13 powyżej;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 22. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego (po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu chęci reklamacji Towaru wraz ze zdjęciami niezgodności na adres biuro@gipara.com) oraz załączenia go do przesyłki wraz Towarem oraz potwierdzeniem jego zakupu (faktura VAT lub nr zamówienia).  Przesyłkę reklamacyjną zawierającą Towar niezgodny z umową oraz formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciami i potwierdzeniem zakupu należy przesłać na adres: IMG S.A., ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg.
 23. Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

XII. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy
 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 2. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.

 

XIII. Umowa o prowadzenie Konta Klienta. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o prowadzenie Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Umowa polega na świadczeniu drogą elektroniczną usług polegających na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta.
 2. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca, ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie konta Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem praw nabytych przez drugą stronę.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez samodzielne złożenie dyspozycji usunięcia Konta Klienta albo poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy czym w tym przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Sprzedawca w celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług poinformuje Klienta o tym fakcie przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Klienta podany w chwili rejestracji, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. IMG S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg lub mailowo na adres: biuro@gipara.com.
 9. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 10. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 
 4. Sprzedawca nie wyraża zgody na branie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

XV. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2023.

 

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy / wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas IMG S.A., ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, biuro@gipara.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.gipara.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: IMG S.A., ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Załącznik nr 2 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy 

Pobierz wersję formularza w wersji pdf

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 - Adresat: 
IMG S.A., ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg 
e-mail: biuro@gipara.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Nie przegap nowości lub promocji! Zapisz się do newslettera!

Administratorem Twoich danych osobowych jest IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, adres do doręczeń: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania Twoich danych osobowych oraz praw przysługujących Ci w związku z tym przetwarzaniem zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl, PayPo lub Paypal